Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v našem městě Liberci proběhne zápis elektronicky. Od 29. března do 21. dubna 2021 je zpřístupněn zápisový portál na adrese https://zapisyzs.liberec.cz/.  Zde naleznete vše potřebné včetně seznamu škol, v němž najdete i naši školu.

 1. Zde vyplníte elektronický dotazník - žádost o přijetí.
 2. Žádost vytisknete a podepíšete.
 3. Podepsanou žádost doručíte do školy do 22. 4. 2021 jedním z níže uvedených způsobů:
  1. do datové schránky školy - qn4mn8b (škola má svou datovou schránku) za předpokladu že vlastníte datovou schránku na svou fyzickou osobu,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do poštovní schránky školy ve dnech 19. dubna až 22. dubna denně do 17:00, schránka bude označena heslem „Zápis“ a bude opakovaně vybírána, je umístěna u provozního vjezdu do školního dvora – přijetí žádosti do schránky potvrdíme v mailu nebo SMS zprávou.
 4. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu po 23. dubnu. V případě potřeby vás budeme kontaktovat individuálně.

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít dvě první třídy po 26 žácích.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy ve správním řízení. Situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

 

Další informace

O škole

O dění ve škole jsou rodiče pravidelně informováni na webových stránkách školy, facebookoveém profilu školyinstagramovém účtu školyinstagramovém účtu žákovského parlamentu. Videa z akcí tříd a celoškolních akcí umisťujeme na školní Youtube kanál.

V minulých letech předcházel zápisu Den otevřených dveří pro uchazeče a Rodičovská kavárna, v jejichž průběhu jsme představovali filosofii, vzdělávací systém naší školy a její provozní specifika. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a nařízení MŠMT jsme nuceni tyto akce zrušit a nahradit je videem Než půjdete k zápisu.

 

K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V této souvislosti vás žádáme, abyste v případě zájmu o odklad povinné školní docházky dodali výše uvedená doporučení (do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo do školní schránky) do termínu zápisu. Urychlíte tak proces správního řízení, které bychom jinak museli přerušit.

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání.

 

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 50 uchazečů do dvou tříd.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná vyhláška SML č. 1/2020). Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají na škole sourozence.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně, po přijetí všech spádových uchazečů:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v minulé spádové vyhlášce spadal do spádového obvodu školy.
 2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

 

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat dítě zapsat do spádové školy.

 

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Letos navíc v neobvyklé situaci. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, abychom dokázali uspokojit uchazeče z našeho spádového obvodu.

 

Co musím zvládnout, aby mě přijali do ZŠ?

JSEM SAMOSTATN

 • Sám se obléknu, svléknu (zapnu a rozepnu zip, knoflíky, zavážu si tkaničky).
 • Jsem ohleduplný, nemyslím jen na sebe.
 • Jsem kamarád a chovám se k ostatním tak, abych byl oblíben.
 • Zapojím se do práce ve skupině.
 • Umím pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se.
 • Jsem trpělivý a dovedu odložit přání na pozdější dobu.
 • Dodržuji pravidla, na kterých jsem se s dospělými dohodl.
 • Ovládám se a nevztekám se.
 • Zvládnu být sám bez rodičů i jednu noc.
 • Dokáži si po sobě uklidit hračky nebo své místo.
 • Poznám své věci.
 • Umím se vysmrkat a myji si ruce před jídlem a po WC, dokáži používat toaletní papír.
 • Umím jíst příborem, stoluji čistotně.

 

UMÍM MLUVIT?

 • Vyslovuji všechny hlásky správně.
 • Dokáži říci své přání dospělému i dítěti.
 • Rozumím většině slov a výrazům běžně užívaných v mém okolí.
 • Znám spoustu slov.
 • Mluvím ve větách a gramaticky správně.

 

MOJE JEMNÁ MOTORIKA

 • Držím správně tužku (dvěma prsty, třetí podložený).
 • Dokáži přesně vybarvovat obrázky.
 • Umím navlékat korálky i nit do jehly.
 • Vím, kde mám pravou a levou rukuNakreslím čtverec, trojúhelník, kruh i obdélník.

 

POUŽÍVÁM SVÉ SMYSLY SPRÁVNĚ?

 • Složím slovo z několika slyšených slabik, stejně tak obrázek z několika tvarů.
 • Rozlišuju jednoduché obrazné symboly.
 • Najdu rozdíly na dvou obrázcích.
 • Poznám barvy, tvary, velikost a materiál, z kterého jsou věci vyrobené.
 • Rozlišuju zvuky.
 • Vytleskám slovo na slabiky.

 

MOZEK A JÁ

 • Umím počítat po jedné do pěti (deseti). Dokážu říci čeho je více a čeho méně.
 • Svou činnost vždy dokončím.
 • Slyším zadaný pokyn a pracuji podle něj.
 • Umím pracovat sám.
 • Dokážu se soustředit i na činnosti, které pro mě nejsou až tak zajímavé.
 • Zazpívám písničku, odříkám krátkou básničku.
 • Soustředím pozornost na činnost po určitou dobu (10-15 min).
 • Třídím, seskupuji a přiřazuji předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 • Vím, co znamená – nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký.
 • Pojmenuji čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník.

 

NEZTRATÍM SE?

 • Vím, kde bydlím. Znám svou adresu a řeknu ji nahlas.
 • Umím se chovat doma, v MŠ, na veřejnosti, u lékaře, v divadle tak, aby se rodiče za mě nemuseli stydět.
 • Zavolám telefonem mamince, tatínkovi, babičce…
 • Řeknu si, když něco potřebuji, zeptám se, když nerozumím.
 • Vyřídím drobný vzkaz, nakoupím a zaplatím v obchodě.
 • Znám okolí svého bydliště, vím kde je školka, obchod i hřiště.
Co musím zvládnout, aby mě přijali do ZŠ?
PDF soubor
469.4 kB

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.