Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Mgr. Radka Přibilová

Mgr. Radka Přibilová
Pozice učitelka 2. stupně
  výchovný poradce pro 2. stupeň
Telefon +420 733 746 188; +420 734 354 152
E-mail radka.pribilova@zslesni.cz
Konzultační hodiny úterý 17:00 - 18:00 po předchozí domluvě
Třídnictví VI.C
Vyučuje Matematika, Tělesná výchova

 

Vystudovala jsem FTVS UK v Praze obor TV + trenérství a poté rozšiřující studium matematiky pro 2. stupeò na MFF UK. Na ZŠ Lesní učím od roku 2001. Předtím jsem působila na ZŠ ve Frýdlantu, kde jsem i bydlela. Na škole pracuji také jako výchovný poradce pro 2. stupeò, mám na starost kabinet matematiky. Absolvovala jsem školení „Tvořivá škola“ a stala jsem se i její lektorkou. S dětmi se účastním sportovních soutěží pořádaných AŠSK.

 

Náplň činnosti výchovné poradkyně:

Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
- ve spolupráci s ostatními pedagogy sledování žáků s výukovými problémy
- předkládání návrhů na další péči o tyto žáky rodičům a učitelům
- pomoc při zajišťování vyšetření v PPP, SPC
- pomoc učitelům při shromažďování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC
- spolupráce s pracovníky PPP, SPC
- podíl a pomoc učitelům při vytváření IVP integrovaných žáků
- vedení evidence individuálních vzdělávacích plánů
- ve spolupráci s příslušnými pedagogy vyhodnocování účinnosti individuálních vzdělávacích plánů
- vedení databáze žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a její pravidelná aktualizace
- metodická pomoc učitelům poskytujícím nápravnou péči
- poskytování poradenské péče pro rodiče

Volba povolání
- poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro rodiče a žáky (přihlášky, přijímací řízení, možnosti odvolání atd.)
- informování o studijních možnostech (konzultace s rodiči i žáky)
- vedení dokumentace spojené s volbou povolání
- zajišťování včasného vyplnění přihlášek ke studiu
- zpracování přehledu o přijetí žáků
- spolupráce s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice (návštěva Úřadu práce v Liberci, veletrh EDUCA)