Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Mgr. Petr Šolc

Mgr. Petr Šolc
Pozice speciální pedagog
E-mail petr.solc@zslesni.cz
Pracovna: budova tělocvičny, nalevo od vjezdu do školy, samostatný vstup ze strany ulice, po venkovních schodech, vstup označen cedulí

 

Vážení rodiče a milí žáci,
Mgr. Petr Šolc na ZŠ Lesní působí od 1.9. 2015 jako speciální pedagog. Usiluje především o bezpečí žáků ve škole a o harmonické prostředí školy.

 
Konzultační hodiny
Rozvrh hodin školního speciálního pedagoga pro žáky, učitele a rodiče.
                

 

Konzultace pro žáky

Konzultace pedagogický sbor

 Konzultace pro rodiče, rodinná terapie

 Úterý

7:00 - 7:45   individuální

8:00 - 11:30 třída

  12:00 - 13:00

14:00- 16:00

 Pátek

7:00 -   7:45 vrstevnická skupina

8:00 - 11:30 třída

 

  12:00 - 13:00

 14:00 - 16:00


Žáci mohou speciálního pedagoga kontaktovat osobně kdykoli během dne.


V případě potřeby je možné domluvit i jiný termín.


Na konzultace je nutné objednat se předem – emailem nebo telefonicky.


Školní speciální pedagog garantuje důvěrnost, je vázán mlčenlivostí a profesním etickým kodexem.


•    Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se děti dostávají na základě vlastního přání, na doporučení učitele či na žádost rodičů. S dětmi pracuji individuálně, ve skupině i v rámci celých tříd.

•    K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Jako školní speciální pedagog jsem nezávislým pracovníkem školy a jsem vázán mlčenlivostí. V rámci své profese jsem ale nucen respektovat ohlašovací povinnost.

•    Ve škole neprovádím pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami.

•    V případě potřeby mne raději kontaktujte okamžitě, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám v rámci svých odborných kompetencí pomohu. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.
                                      
Těším se na vzájemnou spolupráci        

                                               
Mgr. Petr Šolc


 
CO ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG  NABÍZÍ?
 
1.    INDIVIDUÁLNÍ KONTAKT SE ŽÁKY


•    poskytuje poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
•    poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
•    po domluvě s rodiči poskytuje dítěti pomoc v případě osobních, rodinných, výchovných či výukových obtíží - buď formou krátkodobé péče (3-5 konzultací) či dlouhodobější individuální péče (např. setkávání v průběhu celého pololetí)
 
2.    PORADENSKÉ A TERAPEUTICKÉ SLUŽBY RODIČŮM
 
•    poskytuje poradenství při řešení výchovných, výukových, vztahových nebo osobnostních problémů dítěte
•    pomáhá při řešení rodinných problémů a akutních krizových situací
•    napomáhá minimalizaci sociálně patologických jevů v rodině i ve škole
 
3.    PRÁCE S TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY, SPOLUPRÁCE S PEDAGOGY
 
•    provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách, diagnostikuje vztahy mezi žáky třídního kolektivu a dle potřeby realizuje vhodné intervenční programy (prevence šikany a jiných nežádoucích jevů v rámci skupiny)
•    může se podílet na vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídními učiteli
•    na základě domluvy s vyučujícími realizuje primárně a sekundárně preventivní programy
•    spolupracuje s učiteli při řešení poruch chování u dětí.
•    Provádí sociometrické šetření ve vybraných třídách
•    pomáhá s adaptací žáků 1. a 6. ročníků
•    pomáhá jako mediátor mezi žákem, rodiči a školou
•    poskytuje poradenství pedagogům při řešení výchovných nebo vztahových potíží žáků
•    pomáhá pedagogům při řešení akutní krize žáka
•    podporuje pedagogy v obtížných životních situacích v pracovním nebo osobním životě
•    realizuje podpůrnou vrstevnickou skupinu, která má děti podporovat a pomáhat jim v adaptaci

S čím se děti můžou na školního speciálního pedagoga obrátit:


•    když se necítíš dobře ve třídě, nerozumíš si se spolužáky nebo nevycházíš s učitelem
•    když tě trápí vztahy s rodiči, sourozenci, kamarády či partnerem
•    když prožíváš náročné období (rozvod rodičů, hádky, konflikty, samota, aj.)
•    když máš pocit, že něco trápí tvého kamaráda nebo spolužáka
•    když máš pocit, že někdo ve třídě nebo ve škole ubližuje slabšímu
•    když chceš zlepšit a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti
•    KDYKOLIV, když se chceš svěřit se svým trápením a potřebuješ si s někým popovídat

 


Pokud se z nějakého důvodu ostýcháš přijít, můžeš využít emailové adresy: duvera@zslesni.cz a tvoji starost rychle vyřešíme. :o)