Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Žádost o rodičovskou podporu

Žádost o rodičovskou podporu

Vážení rodiče,

v podmínkách trvalého rozvoje školy si velice vážíme každé podpory. I my se maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů. Významnou pomocí přispívají někteří rodiče.

Pokud najde někdo z vás ochotu a možnost podpořit některou z následujících priorit, budeme velmi potěšeni.

 

Zahradní domek ve školní zahradě

V Údolní ulici budujeme školní ekozahradu, kterou hodláme využívat k výuce, nejen pracovních činností, ale též biologie v terénu a také pro aktivity ŠD a setkávání třídních kolektivů, atd.

Největším úskalím celkového dokončení areálu v Údolní ulici je stavba. Původní zahradní domek je se v letošním létě podařilo odstranit a rádi bychom jej nahradili učebnou v přírodě ve formě altánu, skladem nářadí a sociálním zázemím. Protože neuvažujeme, že prostor zahrady bude veřejně přístupný, nelze využít k financování dotací.

V současné době již připravujeme projektovou dokumentaci a pro možné zahájení stavby na jaře 2018. Budeme rádi za každou poskytlou pomoc.

 

Akustika a osvětlení

V učebnách postupně zlepšujeme stav akustiky a osvětlení instalací podhledů s novými svítidly. Na jednu učebnu nám část prostředků přispěl zřizovatel, další tři učebny jsme financovali my s podporou vašich darů. V případě příznivé situace chceme realizovat opatření ve všech problémových učebnách.

 

Sociální fond

Do fondu přispívají jednotliví rodiče jednorázově, nebo dokonce pravidelně. Již několik let díky anonymní podpoře některých z vás, mohou u nás chodit na obědy všechny děti. Domníváme se, že s finanční podporou sociálně znevýhodněných žáků, se zvýší počty těch, kteří se zapojí do fakultativních akcí, jako jsou výjezdy tříd, sportovně turistické kurzy, exkurze apod. Z prostředků takového fondu by bylo možné odlehčit některým rodinám v pořízení školních potřeb, pracovních sešitů a dalších nezbytných nákladů souvisejících se školní výukou. Zodpovědnost za využití těchto prostředků převzal školní krizový tým a hlavní výbor SRPDŠ.

 

Kroje

Lesněnky I i Lesněnky II jsou letos nejlepší školní sbory v Libereckém kraji. Množství vystoupení zanechalo stopu i na některých součástech sborových krojů, které je třeba obnovit, aby dojem na pódiu byl důstojný. Podrobnější informace o záměru, jak vylepšit image Lesněnek, rády podají jejich sbormistryně.

 

Dresy

Žákovská družstva mladších a starších žáků, chlapců i děvčat, reprezentují školu v různých sportovních soutěžích a na školních turnajích. Důstojnější reprezentaci by přispěly nejen lepší sportovní výkony, ale nové školní dresy alespoň ve dvou velikostech. Podrobnější informace podá pan učitel Dlouhý.  

 

Škola vítá jakoukoli podporu ze strany rodičů (materiální, finanční nebo službu). Vážíme si dobročinnosti našich rodičů a chápeme to jako výraz spokojenosti s naší snahou poskytovat kvalitní služby klientům. Upozorňujeme však, že poskytování darů je zcela dobrovolné, nepřináší žádné osobní výhody a nepodléhá třídnímu hlasování.                 

Předem vám děkujeme za to, co děláte s láskou pro dobro všech.

 

vedení ZŠ Lesní