Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Podrobné informace k zápisu do 1. tříd

Podrobné informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

stávající epidemiologická situace vyžaduje organizovat zápis do budoucích 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisů, motivační část s tradičním rozhovorem dítěte s paní učitelkou se ani letos neuskuteční.

Ve městě Liberci proběhne zápis elektronicky. K vyplnění žádosti o zápis do 1. tříd navštivte webový portál https://zapisyzs.liberec.cz/ , kde naleznete vše potřebné včetně elektronické přihlášky, žádosti o odklad povinné školní docházky, seznamu škol, průběhu přijímacího řízení a další důležité informace.  Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 29. března 2021. Termín uzávěrky je 21. dubna 2021, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží.

 

Jaké kroky mám podniknout k zápisu svého dítěte do ZŠ Lesní?

 1. V termínu od 29. 03. 2021 do 21. 04. 2021 vyplňte a vytiskněte elektronický formulář Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webu https://zapisyzs.liberec.cz/. K vytištěné žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.
 2. Podepsanou žádost o přijetí doručte společně s kopií rodného listu dítěte do školy nejpozději do čtvrtka 22.4.2021 jedním z níže uvedených způsobů:
  • do datové schránky školy (qn4mn8b) – žádáme zákonné zástupce, aby pro odesílání datových zpráv s vyplněnou žádostí využívali především datové schránky zřízené fyzické osobě, nikoli právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • do poštovní schránky školy, která bude označena heslem Zápis a bude umístěna u provozního vjezdu do školního dvora od pondělí 19. dubna do čtvrtka 22. dubna do 17:00. Přijetí žádosti do schránky potvrdíme v e-mailové zprávě nebo SMS zprávou na zadaný mobilní telefon zákonného zástupce.
 3. Budete-li žádat o odklad školní docházky, doručte do školy, pokud možno rovněž do 22.4.2021, jedním z výše uvedených způsobů vytištěnou žádost o odklad školní docházky a písemné posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa (nutná jsou obě vyjádření).
 4. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu po 23. dubnu. V případě potřeby budeme žadatele kontaktovat individuálně.

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít dvě první třídy po 26 žácích.

 

O škole

O dění ve škole jsou rodiče pravidelně informováni na webových stránkách školy, facebookoveém profilu školy, instagramovém účtu školy, instagramovém účtu žákovského parlamentu. Videa z akcí tříd a celoškolních akcí umisťujeme na školní Youtube kanál.

V minulých letech předcházel zápisu Den otevřených dveří pro uchazeče a Rodičovská kavárna, v jejichž průběhu jsme představovali filosofii, vzdělávací systém naší školy a její provozní specifika. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a nařízení MŠMT jsme nuceni tyto akce zrušit a nahradit je videem Než půjdete k zápisu.

 

K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V této souvislosti vás žádáme, abyste v případě zájmu o odklad povinné školní docházky dodali výše uvedená doporučení (do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo do školní schránky) do termínu zápisu. Urychlíte tak proces správního řízení, které bychom jinak museli přerušit.

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání.

 

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro školní rok 2021/2022 přijmout do prvního ročníku 52 uchazečů do dvou tříd.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy. Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

 

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
 2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají ve škole sourozence.
 3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

 

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně po přijetí všech spádových uchazečů:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v minulé spádové vyhlášce spadal do spádového obvodu školy.
 2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
 3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zveřejněn na úřední desce a webových stránkách naší školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou.

 

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat dítě zapsat do spádové školy.

 

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Letos navíc v neobvyklé situaci. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, abychom dokázali uspokojit uchazeče z našeho spádového obvodu.

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.