Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Informace k zápisu do budoucích 1. tříd

Informace k zápisu do budoucích 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v našem městě Liberci probíhá zápis žáků do budoucích 1. tříd elektronicky. V době od pondělí 25. března do středy 17. dubna 2024 je veřejnosti zpřístupněn zápisový portál na adrese https://zapisyzs.liberec.cz/.  Na tomto serveru naleznete vše potřebné včetně seznamu škol včetně naší ZŠ Lesní. V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti ve dnech 15. – 17. dubna 2024 požádat zaměstnance naší školy, paní Jolanu Dietrichovou a Kateřinu Vaškovou, které Vám rády pomohou. Předem si v takovém případě domluvte termín návštěvy.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Postup zápisu

 1. V době od 25. března do 17. dubna vyplníte elektronický dotazník (žádost o přijetí) na výše uvedené stránce https://zapisyzs.liberec.cz/. Zvolené přihlašovací údaje s heslem si zapamatujte pro další použití.

 2. Žádost vytiskněte, podepište a doručte do školy v den zápisu (žádost lze doručit datovou schránkou).

 3. Pro plynulejší průběh zápisu zpřístupní škola na webu https://zapisyzs.liberec.cz/ registrační systém objednávání na konkrétní čas zápisu.

 4. Zápis do základních škol zřizovaných městem Liberec pro školní rok 2024/2025 se bude konat ve čtvrtek 18. dubna 2024. Na naší škole v době od 14:00 do 17:00 hod. Nezapomeňte s sebou přinést a předložit:

  • vytištěnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v případě zájmu také žádost o odklad povinné školní docházky),

  • rodný list dítěte,

  • občanský průkaz zákonného zástupce..

 5. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy ve správním řízení. Škola bude o průběhu přijímacího řízení informovat na svém webu. V případě potřeby vás budeme kontaktovat individuálně.

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít dvě první třídy po 26 žácích.

 

Další informace

O škole

Ve snaze poskytnout Vám podrobnější informace bude samotnému zápisu předcházet Den otevřených dveří ve středu 3. dubna 2024, kdy je možno si školu prohlédnout spolu s dítětem v době od 10:00 do 15:00. Jen pro rodiče je určena následná odpolední informační kavárna, na níž zájemce seznámíme s cíli a vzdělávacími strategiemi školy a současně zodpovíme případné dotazy k organizaci zápisu. Setkání se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 od 16:00.

O dění ve škole jsou rodiče pravidelně informováni na webových stránkách školy, facebookoveém profilu školy, instagramovém účtu školy, instagramovém účtu žákovského parlamentu. Videa z akcí tříd a celoškolních akcí umisťujeme na školní Youtube kanál.

Seznámit se s naší školou ještě před dnem otevřených dveří můžete ve videu Než půjdete k zápisu, natočeném v době, kdy nebylo možné vinou epidemiologických opatření pořádat den otevřených dveří a samotný zápis prezenčně.

 

K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste v případě zájmu o odklad povinné školní docházky dodali výše uvedená doporučení osobně v den zápisu.

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání.

 

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 52 uchazečů do dvou tříd.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná vyhláška SML č. 2/2021). Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

 1. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají ve škole sourozence.

 2. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jestliže počet přijatých uchazečů ze spádového obvodu nedosáhne 52 míst, může škola na zbývající místa přijmout další uchazeče podle těchto kritérií:

 1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, jehož sourozenec je již žákem naší školy.

 2. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

 3. Ostatní uchazeči.

Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem žádosti, které stanoví zápisový portál.

 

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

V případě, že dítě bude plnit povinnou školní docházku v zahraničí dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., vyplní zákonný zástupce formulář Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace o způsobech plnění povinné školní docházky v zahraničí a o povinnostech zákonných zástupců jsou dostupné na webu MŠMT ČR nebo se lze informovat u ředitele školy.

Do ZŠ Lesní, jako kmenové školy, zapíšeme přednostně uchazeče ze spádového obvodu naší školy.

 

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, abychom dokázali uspokojit uchazeče z našeho spádového obvodu. Jestliže podáváte žádost o přijetí na další školu, prosíme vás, abyste nás u zápisu o této skutečnosti informovali. Napomůžete tak urychlit přijímací řízení. 

 

Co musím zvládnout, aby mě přijali do ZŠ?

JSEM SAMOSTATNÝ

 • Sám se obléknu, svléknu (zapnu a rozepnu zip, knoflíky, zavážu si tkaničky).

 • Jsem ohleduplný, nemyslím jen na sebe.

 • Jsem kamarád a chovám se k ostatním tak, abych byl oblíben.

 • Zapojím se do práce ve skupině.

 • Umím pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se.

 • Jsem trpělivý a dovedu odložit přání na pozdější dobu.

 • Dodržuji pravidla, na kterých jsem se s dospělými dohodl.

 • Ovládám se a nevztekám se.

 • Zvládnu být sám bez rodičů i jednu noc.

 • Dokáži si po sobě uklidit hračky nebo své místo.

 • Poznám své věci.

 • Umím se vysmrkat a myji si ruce před jídlem a po WC, dokáži používat toaletní papír.

 • Umím jíst příborem, stoluji čistotně.

 

UMÍM MLUVIT?

 • Vyslovuji všechny hlásky správně.

 • Dokáži říci své přání dospělému i dítěti.

 • Rozumím většině slov a výrazům běžně užívaných v mém okolí.

 • Znám spoustu slov.

 • Mluvím ve větách a gramaticky správně.

 

MOJE JEMNÁ MOTORIKA

 • Držím správně tužku (dvěma prsty, třetí podložený).

 • Dokáži přesně vybarvovat obrázky.

 • Umím navlékat korálky i nit do jehly.

 • Vím, kde mám pravou a levou ruku. Nakreslím čtverec, trojúhelník, kruh i obdélník.

 

POUŽÍVÁM SVÉ SMYSLY SPRÁVNĚ?

 • Složím slovo z několika slyšených slabik, stejně tak obrázek z několika tvarů.

 • Rozlišuju jednoduché obrazné symboly.

 • Najdu rozdíly na dvou obrázcích.

 • Poznám barvy, tvary, velikost a materiál, z kterého jsou věci vyrobené.

 • Rozlišuju zvuky.

 • Vytleskám slovo na slabiky.

 

MOZEK A JÁ

 • Umím počítat po jedné do pěti (deseti). Dokážu říci čeho je více a čeho méně.

 • Svou činnost vždy dokončím.

 • Slyším zadaný pokyn a pracuji podle něj.

 • Umím pracovat sám.

 • Dokážu se soustředit i na činnosti, které pro mě nejsou až tak zajímavé.

 • Zazpívám písničku, odříkám krátkou básničku.

 • Soustředím pozornost na činnost po určitou dobu (10-15 min).

 • Třídím, seskupuji a přiřazuji předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).

 • Vím, co znamená – nad, pod, dole, nahoře, uvnitř, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký.

 • Pojmenuji čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník.

 

NEZTRATÍM SE?

 • Vím, kde bydlím. Znám svou adresu a řeknu ji nahlas.

 • Umím se chovat doma, v MŠ, na veřejnosti, u lékaře, v divadle tak, aby se rodiče za mě nemuseli stydět.

 • Zavolám telefonem mamince, tatínkovi, babičce…

 • Řeknu si, když něco potřebuji, zeptám se, když nerozumím.

 • Vyřídím drobný vzkaz, nakoupím a zaplatím v obchodě.

 • Znám okolí svého bydliště, vím, kde je školka, obchod i hřiště.

Spádové obvody školy
PDF soubor
407.4 kB

Novinky na e-mail

Máte-li zájem dostávat zprávy o aktuálním dění ve škole e-mailem, zaregistrujte svou e-mailovou adresu .

Obsahem newsletterů nebudou informace o jednotlivých třídách a jejich učivu. Ty i nadále naleznete v měsíčních plánech na stránkách jednotlivých tříd. Obsahem newsletterů budou převážně zprávy z celoškolního dění.