Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Školská rada při ZŠ Lesní

Školská rada

Školskou radu při ZŠ Lesní zřizuje Statutární město Liberec.

Školská rada je orgán školy umožòující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

V souladu s požadavkem zřizovatele byla školská rada rozšířena a doplněna ke dni 03. 10. 2019 následovně:

 • Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Mgr. Zdeněk NNovotný
  • Ingr. Babeta Nebusová
    
 • Zástupci za pedagogické pracovníky:
  • Ing. Tomáš Řebíček
  • Mgr. Michaela Ulvrová

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitel školy není členem školské rady, může být přizván jako host.

 

Dle § 168 zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění se šklská rada vyjadřuje k následujícím činnostem školy:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečòování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.