Facebook ZŠ Lesní Youtube kanál ZS Lesní
Newsletter

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhne na naší škole zápis dětí do budoucího prvního ročníku. Jelikož letos stejně jako v minulém roce budete podávat žádost o přijetí dítěte elektronicky, prosíme Vás o prostudování následujících informací ještě předtím, než se k samotnému zápisu dostavíte.

 

Zákonná povinnost

Zápis dětí do prvních ročníků základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce (rodič) je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Nesplnění ze strany zákonných zástupců lze považovat za porušení jejich právních povinností.

Zápis do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec pro školní rok 2019/2020 se bude konat v jednotném termínu ve čtvrtek 25. dubna 2019. Na naší škole v době od 14:00 hodin do 17:30.

 

Průběh zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce je složen z formální části, při které zákonný zástupce vyplní v období od 8. dubna do 24. dubna 2019 na portále http://zapisyzs.liberec.cz/ elektronickou žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, a tím naplní svou zákonnou povinnost. Jde o zahájení správního řízení k přijetí. Uvedený portál nabízí veškeré informace k letošnímu zápisu.

Souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, absolvuje dítě rovněž motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Dítě v přítomnosti rodiče absolvuje několikaminutový řízený rozhovor s učitelem za přítomnosti rodičů. Abyste nemuseli příliš dlouho čekat, nabízí portál možnost rezervace na určitý čas.

Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte doporučuje škola Desatero pro rodiče předškolního věku. Není ale účelem zápisu, aby škola zjišťovala všechny uvedené dovednosti dětí, ale zvolí činnosti dle vlastního výběru, které lze v průběhu zápisu zjistit.

 

Informace o škole

Ve snaze poskytnout Vám podrobnější informace bude samotnému zápisu předcházet Den otevřených dveří ve středu 10. dubna 2019, kdy je možno si školu prohlédnout spolu s dítětem v době od 10:00 do 15:00. Jen pro rodiče je určena následující den kavárna, na níž zájemce seznámíme s cíli a vzdělávacími strategiemi školy a současně zodpovíme případné dotazy k organizaci zápisu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:00.

 

Předložení závazných dokladů

Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list uchazeče, kartu pojištěnce u zdravotní pojišťovny budoucího prvňáčka a občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

K odkladu školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V této souvislosti vás žádáme, abyste, pokud možno, předali výše uvedená doporučení již u zápisu. Urychlíte tak proces správního řízení, které bychom jinak museli přerušit.

Pokud dítě mělo pro uplynulý školní rok odklad povinné školní docházky, je nutné se s ním opětovně dostavit k zápisu do spádové školy.

Upozorňujeme zákonné zástupce dítěte, kterému ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, na povinnost předškolního vzdělávání. O jeho možných formách Vás budeme informovat.

 

Přijímání uchazečů

Ze zákona rozhoduje o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky ředitel školy. V možnostech školy je pro příští školní rok přijmout do prvního ročníku 50 uchazečů do dvou tříd.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy obdrží od zřizovatele seznam dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy (viz obecně závazná vyhláška SML č. 1/2018). Trvalý pobyt dítěte se v některých případech může lišit od trvalého pobytu zákonného zástupce. Pro přijetí je ale rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

 

V případě, že počet uchazečů ze spádového obvodu školy převýší výše uvedený počet, bude škola preferovat uchazeče v tomto pořadí:

  1. Uchazeči ze spádového obvodu po odkladu školní docházky.
  2. Uchazeči ze spádového obvodu, kteří mají na škole sourozence.
  3. Ostatní uchazeči ze spádového obvodu.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

V případě nespádových žáků bude postupováno následovně, po přijetí všech spádových uchazečů:

  1. Uchazeč s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ, ale v minulé spádové vyhlášce spadal do spádového obvodu školy.
  2. Uchazeč, jehož sourozenec je již žákem naší školy.
  3. Ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ.

 Na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. Ředitel školy má k dispozici zákonnou lhůtu do 30 dnů vydat zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí nebo správní řízení pozastavit. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce pod číslem, které obdrží zákonní zástupci u zápisu.

 

Informace k plnění povinné školní docházky v zahraničí

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Je-li rodina v zahraničí a má-li dítě, které má nastoupit k plnění povinné školní docházky, je povinností zákonných zástupců nechat dítě zapsat do spádové školy.

 

Závěrem

Celý proces přijímání žáků do prvního ročníku ve správním řízení je administrativně složitý a náročný. Proto Vás prosíme o trpělivost. Snažíme se zákonných lhůt využít, abychom zjistili skutečné počty žáků, kteří nastoupí k nám nebo na jinou školu, počty těch, kdo žádají o odklad, přezkoumat v případě potřeby místo trvalého bydliště atd. Jde nám především o to, umístit uchazeče z našeho spádového obvodu.

Ze zkušenosti z několika předchozích let očekáváme zvýšený zájem a počet podaných žádostí.  Pravděpodobnost přijetí nespádových uchazečů je velmi nízká. Bohužel, prostorové možnosti školy nám neumožňují otevřít více prvních tříd.

Další informace k zápisu do 1. tříd Vám nabízíme na stránce Škola / Zápis do 1. tříd.

 

Věříme, že první vstup Vašeho dítěte do školy bude poklidný a bude jej motivovat na důležité cestě za vzděláním.

vedení ZŠ Lesní